Polska energetyka odnawialna ma się całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze, ponieważ co rusz uruchamiane są kolejne programy, mające na celu wzrost udziału OZE w strukturze produkcji krajowej energii. Obok popularnego programu „Mój prąd 3.0” skierowanego do osób fizycznych, funkcjonuje też inny program, a mianowicie Agroenergia 2021, którego zadaniem jest pomoc osobom prowadzącym gospodarstwa rolne, aby te stały się ekologiczne pod względem energetycznym. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków o dotacje w ramach Agroenergii ruszył 20 lipca. Zobaczmy, na co zwrócić uwagę, ubiegając się o dotację oraz gdzie szukać dodatkowych informacji i pomocy.

Co to jest program Agroenergia 2021 i kto może skorzystać?

Program Priorytetowy „Agroenergia” to finansowana z krajowych środków (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) pomoc dotacyjna i pożyczkowa dla rolników, która zakłada zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w branży rolniczej. Program został podzielony na dwie części:

 • Część 1 dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, pomp ciepła, w tym instalacji hybrydowych oraz towarzyszące im magazynów energii. Moc zainstalowana musi osiągnąć powyżej 10 kW i maksymalnie 50 kW; nabór tej części programu jeszcze nie ruszył, ponieważ trwa procedura zawierania umów o udostępnianie środków, między NFOŚiGW a regionalnymi WFOŚiGW;
 • Część 2 obejmuje biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy do 500 kW wraz z towarzyszącymi im magazynami energii elektrycznej. Nabór wniosków do tej części programu ruszył 20.07.2021 r.

Natomiast wsparcie z programu Agronergia 2021 może zostać przyznane:

 • osobie fizycznej, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, w ramach których powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 do 300 ha oraz osobiście prowadzi gospodarstwo rolne przez co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku;
 • osobie prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, gdzie łączna powierzchnia użytków rolnych również wynosi od 1 do 300 ha oraz prowadzi przez minimum 1 rok przed złożeniem wniosku działalność rolniczą lub działalność gospodarczą obejmującą usługi rolnicze, a głównym przedmiotem wykonywania tej działalności są kody PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (za wyjątkiem podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich), 01.63.Z.

Jak widać z programu będzie mogła skorzystać bardzo duża rzesza rolników oraz wiele przedsiębiorstw rolniczych, dla których spełnienie podstawowych kryteriów nie powinno stanowić żadnych przeszkód. Oczywiście zarówno osoby fizyczne, jaki prawne mogą korzystać z pierwszej lub drugiej części programu.

Przypominamy też o ogólnych zasadach realizacji inwestycji w ramach Agroenergii 2021, które mówią, że:

 • dofinansowanie ma charakter refundacji kosztów, czyli jest wypłacane po zakończeniu inwestycji;
 • inwestycja nie może wystartować przed złożeniem wniosku o wsparcie;
 • montowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 mies. od daty montażu;
 • wsparcie dotyczy tylko nowo powstałych instalacji, a nie rozbudowy czy modernizacji istniejących;
 • przyznana dotację można łączyć tylko z ulgą termomodernizacyjną.

Ile można zyskać i jakie kwoty są w ramach dotacji?

Fotowoltaika, turbiny wiatrowe, pompy ciepła i instalacje hybrydowe

W ramach pierwszej części programu Agroenergia 2021 (naboru jeszcze nie ogłoszono) można zyskać do 25 000 zł dotacji. Co więcej, wysokość dofinansowania jest uzależniona od zainstalowanej mocy i wynosi:

 • do 15 000 zł i nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy powyżej 10 kW, ale maksymalnie do 30 kW;
 • do 25 000 zł i nie więcej niż 13% kosztów kwalifikowanych, gdzie zainstalowana moc wynosi powyżej 30 kW, ale nie więcej niż 50 kW.

Jeśli wnioskodawca zdecyduje się na inwestycję w instalację hybrydową, czyli panele słoneczne + pompa ciepła albo wiatrak + pompa ciepła, która działa jako jeden układ, to moc oblicza się osobno dla każdego urządzenia, a ponadto można otrzymać specjalny dodatek wynoszący 10 000 zł.

Dodatkowo, jeśli osoba wnioskująca o dotację zleci również montaż magazynu energii, który zostanie zintegrowany ze źródłem energii (fotowoltaiką, wiatrakiem, pompą ciepła), to dostanie dotację w wysokości sięgającą nawet 20% kosztu kwalifikowanego takiego magazynu. Jednak pod warunkiem, że koszt magazynu nie będzie wyższy niż 50% kosztu źródła energii.

Biogazownia, mała elektrownia wodna

Część druga programu Agroenergia 2021 to możliwość ubiegania się o dotację maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie wyższej niż:

 • 1800 000 zł dla instalacji o mocy do 150 kW,
 • 2 200 000 zł dla instalacji o mocy powyżej 150 do 300 kW,
 • 2 500 000 zł dla instalacji o mocy powyżej 300 do 500 kW.

Podobnie jak w części pierwszej programu, również przysługuje dotacja na towarzyszące magazyny energii do 20% kosztów kwalifikowanych.

Warto dodać, że oprócz wsparcia dotacyjnego można też skorzystać z pożyczki, która pozwala pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Okres spłaty to maksymalnie 10 lat, a oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne (w ramach pomocy publicznej) wynoszące WIBOR 3M + 50pb min. 1,5 % w skali roku lub na warunkach rynkowych bez statusu pomocy publicznej. Okres karencji wynosi do 12 mies.

Agroenergia: kiedy złożyć wniosek o dotację?

Od 20.07.2021 r. do 20.12.2021 r. rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach części 2 programu Agroenergia, czyli na biogazownie z instalacją wytwarzania o mocy do 500 KW oraz na elektrownie wodne z magazynami energii również o mocy do 500 kW. Natomiast nabór wniosków dotyczących części pierwszej programu Agroenergia, tj na fotowoltaikę, wiatraki, pompy ciepła i instalacje hybrydowe z magazynem energii dla rolników, zostanie dopiero ogłoszony.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Forma i sposób składania wniosków jeszcze nie został w pełni określony, dlatego warto śledzić aktualności publikowane na stronach internetowych NFOŚiGW oraz poszczególnych WFOŚiGW.