Do niedawna inwestycje w fotowoltaikę dla budynków wielorodzinnych nie zaliczały się do grupy projektów współfinansowanych z rządowych środków. Brak było rozwiązań, które pozwalałyby skorzystać z dofinansowania do nowych i modernizowanych inwestycji. W ostatnim czasie wiele się w tej kwestii zmieniło – program Grant OZE wprowadził nową instytucję prosumenta lokatorskiego. Sprawdźmy, czy jest to opłacalne rozwiązanie.

Dofinansowanie do nowych i modernizowanych instalacji fotowoltaicznych było do niedawna dostępne jedynie dla właścicieli budynków jednorodzinnych oraz przedsiębiorców. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe mogły jedynie liczyć na dofinansowanie w wysokości maksimum 6 tysięcy złotych. Co więcej, montaż paneli fotowoltaicznych w budynku wielomieszkaniowym powodował, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie działały jako prosumenci indywidualni. Rozwiązanie to zmniejszało opłacalność korzystania z fotowoltaiki.

Istotne zmiany, np. instytucję prosumenta lokatorskiego, wprowadził uruchomiony w lutym bieżącego roku program Grant OZE, który kierowany jest do właścicieli i zarządców budynków wielomieszkaniowych m.in. bloków mieszkalnych. Po przyjęciu przez Sejm nowych regulacji w zakresie prosumenta lokatorskiego inwestycja w odnawialne źródła energii w budynkach wielomieszkaniowych stanie się bardziej opłacalna.

Co warto wiedzieć na temat instytucji prosumenta lokatorskiego?

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami, aby zostać prosumentem lokatorskim, muszą zostać spełnione określone warunki. Jeżeli zostaną one spełnione, to właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej, która jest przyłączona do wspólnej części budynku wielorodzinnego, będzie otrzymywał całość wynagrodzenia za wytworzoną nadwyżkę energii na wskazane przez siebie konto. Środki te będą mogły zostać przeznaczone na m.in. pokrycie bieżących zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz np.:

  • obniżenie opłat stałych i cyklicznych związanych z korzystaniem z budynku wyposażonego w mikroinstalację PV np. opłat na fundusz remontowy i sprzątanie;
  • obniżenie opłat w innych budynkach mieszkalnych, których części wspólne zarządzane są przez prosumenta.

Zgodnie z nowymi przepisami – montaż instalacji PV m.in. na dachu i balkonach będzie bardziej opłacalny, bo nadwyżki energii będą przekazywane przez jej sprzedawcę na depozyt prosumencki. Rozliczenia do dnia 1 lipca 2024 roku będą odbywały się z uwzględnieniem średniej miesięcznej ceny rynkowej energii elektrycznej. Po tym terminie nadwyżki wyprodukowanej energii będą rozliczane zgodnie ze zmianami w systemie net-billingu wynikającymi z ustawy o OZE, czyli po cenie godzinowej.

Wynagrodzenie z tytułu wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej oddanej do sieci ma być w całości wypłacane na koniec okresu rozliczeniowego na wskazane przez prosumenta lokatorskiego konto.

Jakie warunki musi spełnić prosument lokatorski?

Aby mogły zostać zastosowane nowe przepisy dotyczące instytucji prosumenta lokatorskiego, trzeba spełnić kilka warunków.

Po pierwsze – panele fotowoltaiczne tworzące mikroinstalację PV muszą być zamontowane na budynku wielomieszkaniowym.

Po drugie – mikroinstalacja PV nie może mieć większej mocy niż moc przyłączeniowa całego budynku.

Po trzecie – budynek musi w przeważającej części pełnić funkcję mieszkalną.

Co ważne – status prosumenta lokatorskiego będzie można uzyskać, składając wniosek do sprzedawcy energii, z którym została podpisana umowa. Powinien on zmienić formę rozliczeń nie później niż od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Zgodnie z obietnicami Ministerstwa Rozwoju i Technologii nowe przepisy powinny wejść w życie na przełomie lata i jesieni bieżącego roku.

Podsumowanie

Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii uwzględnia przepisy dotyczące instytucji prosumenta lokatorskiego. Zmiany mają związek m.in. z uruchomieniem programu Grant OZE, dzięki któremu będzie można uzyskać wyższe dofinansowanie do montażu i modernizacji instalacji PV w budynkach wielolokalowych np. blokach mieszkalnych.

Program Grant OZE kierowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości m.in. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany w ustawie o OZE mają na celu zwiększenie korzyści związanych z montażem paneli fotowoltaicznych na dachach, elewacjach i balkonach budynków wielomieszkaniowych. Dzięki instytucji prosumenta lokatorskiego wynagrodzenie za nadwyżki wyprodukowanej energii będą mogły zostać przeznaczone np. na zmniejszenie opłat związanych z korzystaniem z budynku wielomieszkaniowego.

Co ważne – wynagrodzenie za nadwyżkę wyprodukowanej przez mikroinstalację PV energii elektrycznej będzie w całości przekazywane na wskazany przez prosumenta lokatorskiego rachunek na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Projekt nowych regulacji czeka na rozpatrzenie przez Sejm.

Wiele wskazuje, że nowe regulacje wejdą w życie na przełomie lata i jesieni bieżącego roku, czyniąc montaż instalacji fotowoltaicznych bardziej atrakcyjnym i opłacalnym dla właścicieli i zarządców oraz mieszkańców budynków wielolokalowych. Po wprowadzeniu zmian skorzystają również prosumenci chcący zmodernizować istniejące instalacje PV.